525 01

កុំបោកតាមទឹក កុំគិតតាមខ្យល់ កុំឆ្ងល់តាមគ្នា