521 01

យើងត្រូវចេះបរិច្ចាគ ទទួលយក និងចែករំលែក នូវអ្វីៗ​គ្រប់​យ៉ាង​ដែល​យើង​មាន​ដល់​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា។