skip to Main Content
អ្នកអាចមាន​ចំណេះដឹង និង​ជំនាញ​ធ្វើ​អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង ព្រម​ទាំង​អាច​មាន​អ្វីៗ​ទាំង​អស់ ប៉ុន្តែ​វា​ឥត​ប្រយោជន៍​ទេ ប្រសិន​បើ​ចំណេះ​ដឹង និង​ជំនាញ​ទាំង​នោះ​មិន​ត្រូវ​បាន​ចែក​រំលែក​ដល់អ្នក​ដទៃ។

អ្នកអាចមាន​ចំណេះដឹង និង​ជំនាញ​ធ្វើ​អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង ព្រម​ទាំង​អាច​មាន​អ្វីៗ​ទាំង​អស់ ប៉ុន្តែ​វា​ឥត​ប្រយោជន៍​ទេ ប្រសិន​បើ​ចំណេះ​ដឹង និង​ជំនាញ​ទាំង​នោះ​មិន​ត្រូវ​បាន​ចែក​រំលែក​ដល់អ្នក​ដទៃ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back To Top