skip to Main Content
ខឹងខូច ខឹងខាត ខឹងខុសខ្នាត ខឹងខូចអារម្មណ៍ ខឹងឥតសន្សំ ខឹងសៅហ្មង ខឹងម្តងៗ ខឹងមួរម៉ៅ ខឹងយូរទៅ ខឹងដំបៅចិត្ត ខឹងគ្មានពេលគិត ខឹងប្រមាថគេ ខឹងប៉ុនទនេ្ល ខឹងកើតស្ត្រេស ដូច្នេះសូមកុំខឹង កុំគុំកួន យើងត្រូវខ្ជាប់ខ្ជួននូវធម៌ខន្តី។

ខឹងខូច ខឹងខាត ខឹងខុសខ្នាត ខឹងខូចអារម្មណ៍ ខឹងឥតសន្សំ ខឹងសៅហ្មង ខឹងម្តងៗ ខឹងមួរម៉ៅ ខឹងយូរទៅ ខឹងដំបៅចិត្ត ខឹងគ្មានពេលគិត ខឹងប្រមាថគេ ខឹងប៉ុនទនេ្ល ខឹងកើតស្ត្រេស ដូច្នេះសូមកុំខឹង កុំគុំកួន យើងត្រូវខ្ជាប់ខ្ជួននូវធម៌ខន្តី។

Back To Top