skip to Main Content
ត្រូវធ្វើជាមនុស្ស​ដែល​មាន​គំនិត​ចាប់ផ្តើម និង​ជា​មនុស្ស​ដែល​ឈាន​មុខគេ​ក្នុង​កិច្ចការ​ទាំងអស់។

ត្រូវធ្វើជាមនុស្ស​ដែល​មាន​គំនិត​ចាប់ផ្តើម និង​ជា​មនុស្ស​ដែល​ឈាន​មុខគេ​ក្នុង​កិច្ចការ​ទាំងអស់។

Back To Top