skip to Main Content
ពេលជោគជ័យនឹងធ្វើឱ្យ ១. ក្រពះឈប់ឃ្លាន ២. មានភាពកក់កៅ្ដ (ជម្រកសមរម្យ) ៣. មានសេចក្តីស្រឡាញ់ ៤. មានសុភមង្គលគ្រប់សង្គម ៥. មានកិត្តិយសនិងឥទ្ធិពលក្នុងសង្គម

ពេលជោគជ័យនឹងធ្វើឱ្យ ១. ក្រពះឈប់ឃ្លាន ២. មានភាពកក់កៅ្ដ (ជម្រកសមរម្យ) ៣. មានសេចក្តីស្រឡាញ់ ៤. មានសុភមង្គលគ្រប់សង្គម ៥. មានកិត្តិយសនិងឥទ្ធិពលក្នុងសង្គម

Back To Top