skip to Main Content
អ្វីៗសុទ្ធតែ​មាន​ហេតុផល​របស់​វា​ ហេតុ​ផល​នេះហើយ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​យើង​អាច​ស្គាល់​ពី​សភាព​ពិត​នៃ​នរណា​ម្នាក់​បាន​យ៉ាងច្បាស់។

អ្វីៗសុទ្ធតែ​មាន​ហេតុផល​របស់​វា​ ហេតុ​ផល​នេះហើយ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​យើង​អាច​ស្គាល់​ពី​សភាព​ពិត​នៃ​នរណា​ម្នាក់​បាន​យ៉ាងច្បាស់។

Back To Top