skip to Main Content
ធ្វើជំនួញ​មិន​ចាំបាច់​តែ​មាន​លុយ​ច្រើន​នោះទេ ក៏ប៉ុន្ដែ​ត្រូវតែ​មាន​សិល្បៈ​នៃ​ការ​ទុក​ដាក់ កៀរគរ និងចាយវាយឱ្យល្អ ពោល​ចាយ​តិច​តែ​បាន​ផល​ច្រើន

ធ្វើជំនួញ​មិន​ចាំបាច់​តែ​មាន​លុយ​ច្រើន​នោះទេ ក៏ប៉ុន្ដែ​ត្រូវតែ​មាន​សិល្បៈ​នៃ​ការ​ទុក​ដាក់ កៀរគរ និងចាយវាយឱ្យល្អ ពោល​ចាយ​តិច​តែ​បាន​ផល​ច្រើន

Back To Top