skip to Main Content
ការអភិវឌ្ឍ​សមត្ថភាព​របស់​បុគ្គលិក​ឱ្យ​ទាន់​សម័យកាល វាគឺ​ជា​រឿង​ចាំ​បាច់​បំផុត​ដែល​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​គប្បី​បណ្ដុះ​ឱ្យ​មាន​ជាប្រចាំ។

ការអភិវឌ្ឍ​សមត្ថភាព​របស់​បុគ្គលិក​ឱ្យ​ទាន់​សម័យកាល វាគឺ​ជា​រឿង​ចាំ​បាច់​បំផុត​ដែល​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​គប្បី​បណ្ដុះ​ឱ្យ​មាន​ជាប្រចាំ។

Back To Top