skip to Main Content
ធ្វើជាមនុស្សកុំសូវចាញ់ប្រៀបគេពេក ត្រូវចេះហ៊ាននិយាយ ហ៊ានថា ហ៊ានធ្វើ ហ៊ានសួរ និងហ៊ានឆ្លើយ។

ធ្វើជាមនុស្សកុំសូវចាញ់ប្រៀបគេពេក ត្រូវចេះហ៊ាននិយាយ ហ៊ានថា ហ៊ានធ្វើ ហ៊ានសួរ និងហ៊ានឆ្លើយ។

Back To Top