skip to Main Content
និយម​ន័យ​នៃ​ភាព​ជោគ​ជ័យ​របស់ខ្ញុំ គឺ​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើ ត្រូវតែ​​មាន​ផល​ប្រយោជន៍​ដល់​សង្គម និងប្រជាជនខ្ញុំ។

និយម​ន័យ​នៃ​ភាព​ជោគ​ជ័យ​របស់ខ្ញុំ គឺ​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើ ត្រូវតែ​​មាន​ផល​ប្រយោជន៍​ដល់​សង្គម និងប្រជាជនខ្ញុំ។

Back To Top