skip to Main Content
ចំណេះដឹង​នាំ​ឱ្យមាន​​គំនិត​គិតគូរ ទូលំទូលាយ អាចមើលធ្លុះធ្លាយបញ្ហា គឺ​ដោយ​សារ​ភាព​អត់​ធ្មត់​ម្ចាស់ការ និង​យក​យុត្តិ​ធម៌​ជា​គោលការណ៍។

ចំណេះដឹង​នាំ​ឱ្យមាន​​គំនិត​គិតគូរ ទូលំទូលាយ អាចមើលធ្លុះធ្លាយបញ្ហា គឺ​ដោយ​សារ​ភាព​អត់​ធ្មត់​ម្ចាស់ការ និង​យក​យុត្តិ​ធម៌​ជា​គោលការណ៍។

Back To Top