skip to Main Content
ការងារណាក៏សំខាន់ដែរ តែត្រូវចេះបែងចែកវេលាធ្វើឱ្យបានច្បាស់លាស់ ធ្វើតាមភាពសំខាន់ ចាំបាច់ បន្ទាន់ និងធ្វើដោយកុំឱ្យមានភាពច្របូកច្របល់ នោះទើបវាជោគជ័យ និងអភិវឌ្ឍន៍។

ការងារណាក៏សំខាន់ដែរ តែត្រូវចេះបែងចែកវេលាធ្វើឱ្យបានច្បាស់លាស់ ធ្វើតាមភាពសំខាន់ ចាំបាច់ បន្ទាន់ និងធ្វើដោយកុំឱ្យមានភាពច្របូកច្របល់ នោះទើបវាជោគជ័យ និងអភិវឌ្ឍន៍។

Back To Top