skip to Main Content
ធ្វើជា​មនុស្ស​ ធ្វើអ្វី​ក៏ដោយ​ត្រូវ​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ៣យ៉ាង​សំ​ខាន់​ៗគឺ​ ធ្វើ​ឱ្យ​បាន​គុណសម្បត្តិ​ល្អ​ ធ្វើ​ឱ្យ​មានគុណ​ភាព​ខ្ពស់​ និង​ធ្វើ​ឱ្យ​បាន​បរិមាណ​ច្រើន​។

ធ្វើជា​មនុស្ស​ ធ្វើអ្វី​ក៏ដោយ​ត្រូវ​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ៣យ៉ាង​សំ​ខាន់​ៗគឺ​ ធ្វើ​ឱ្យ​បាន​គុណសម្បត្តិ​ល្អ​ ធ្វើ​ឱ្យ​មានគុណ​ភាព​ខ្ពស់​ និង​ធ្វើ​ឱ្យ​បាន​បរិមាណ​ច្រើន​។

Back To Top