skip to Main Content
យើងមិនអាចកសាងអនាគតឱ្យសិស្សានុសិស្សបានទេ ប៉ុន្តែយើងអាចកសាងសិស្សានុសិស្សសម្រាប់អនាគតបាន។

យើងមិនអាចកសាងអនាគតឱ្យសិស្សានុសិស្សបានទេ ប៉ុន្តែយើងអាចកសាងសិស្សានុសិស្សសម្រាប់អនាគតបាន។

Back To Top