skip to Main Content
យើងត្រូវមានទំនុកចិត្ដខ្ពស់ចំពោះអ្វីៗដែលយើងកំពុងធ្វើ ប៉ុន្ដែយើងមិនត្រូវមានទំនុកចិត្ដហួសហេតុពេក រហូតដល់មាន​ការបញ្ចេញអាកប្ប​កិរិយា ឫកពាអំនួត អួតក្អេងក្អាងនោះឡើយ។

យើងត្រូវមានទំនុកចិត្ដខ្ពស់ចំពោះអ្វីៗដែលយើងកំពុងធ្វើ ប៉ុន្ដែយើងមិនត្រូវមានទំនុកចិត្ដហួសហេតុពេក រហូតដល់មាន​ការបញ្ចេញអាកប្ប​កិរិយា ឫកពាអំនួត អួតក្អេងក្អាងនោះឡើយ។

Back To Top