skip to Main Content
អ្វីដែលមនុស្សយើងចេះទាំងអស់ មិនប្រាកដថាសុទ្ធតែចេះមកពីរៀនសូត្រនៅតាមសាលានោះទេ ជួនកាលអាចចេះមកពីការងារ និងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងជាអ្នកបណ្តុះឱ្យចេះ។

អ្វីដែលមនុស្សយើងចេះទាំងអស់ មិនប្រាកដថាសុទ្ធតែចេះមកពីរៀនសូត្រនៅតាមសាលានោះទេ ជួនកាលអាចចេះមកពីការងារ និងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងជាអ្នកបណ្តុះឱ្យចេះ។

Back To Top