skip to Main Content
សេចក្តីគោរព និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនអាចទិញ ឬទទួលបានដោយឯកឯងនោះទេ។ សេចក្តីគោរព ទទួលបានដោយខិតខំប្រឹងប្រែង ហើយកេរ្តិ៍ឈ្មោះទទួលបានដោយការសាងវាឡើង។

សេចក្តីគោរព និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនអាចទិញ ឬទទួលបានដោយឯកឯងនោះទេ។ សេចក្តីគោរព ទទួលបានដោយខិតខំប្រឹងប្រែង ហើយកេរ្តិ៍ឈ្មោះទទួលបានដោយការសាងវាឡើង។

Back To Top