skip to Main Content
និយមន័យនៃភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំ គឺអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើ ត្រូវតែមានផលប្រយោជន៍ដល់សង្គម និងប្រជាជនខ្ញុំ។

និយមន័យនៃភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំ គឺអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើ ត្រូវតែមានផលប្រយោជន៍ដល់សង្គម និងប្រជាជនខ្ញុំ។

Back To Top