skip to Main Content
ខ្ញុំជាមនុស្សអត់ចេះខឹង ខឹងអត់ចេះគុំ គុំឆាប់ភ្លេច ភ្លេចមិនចង់ចាំ បណ្ដាំមិនយកបើវាអាក្រក់។
  • Quote

ខ្ញុំជាមនុស្សអត់ចេះខឹង ខឹងអត់ចេះគុំ គុំឆាប់ភ្លេច ភ្លេចមិនចង់ចាំ បណ្ដាំមិនយកបើវាអាក្រក់។

Back To Top