skip to Main Content
មាន ក្រ មិនសន្មតទៅលើពូជសាសន៍ទេ គឺអាស្រ័យទៅលើការខិតខំ និងការព្យាយាម។ ពោលគឺធ្វើច្រើនបានច្រើន ធ្វើតិចបានតិច។

មាន ក្រ មិនសន្មតទៅលើពូជសាសន៍ទេ គឺអាស្រ័យទៅលើការខិតខំ និងការព្យាយាម។ ពោលគឺធ្វើច្រើនបានច្រើន ធ្វើតិចបានតិច។

Back To Top