skip to Main Content
មនុស្សម្នាក់ៗតែងតែមានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន។ អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំគឺការធ្វើការច្បាស់លាស់ ហ្មត់ចត់និយម មិនក្រឡាស់ពាក្យសម្ដី មិនក្បត់ឧត្តមគតិ ចុះអត្ដសញ្ញាណរបស់អ្នកវិញ?

មនុស្សម្នាក់ៗតែងតែមានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន។ អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំគឺការធ្វើការច្បាស់លាស់ ហ្មត់ចត់និយម មិនក្រឡាស់ពាក្យសម្ដី មិនក្បត់ឧត្តមគតិ ចុះអត្ដសញ្ញាណរបស់អ្នកវិញ?

Back To Top